(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များ လေ့လာနိုင်ရန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အဆင့်များ၊ ဘာသာရပ်များ၊ အဆိုနှင့်အတီး တေးသီချင်းအမည်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များ လေ့လာနိုင်ရန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အဆင့်များ၊ ဘာသာရပ်များ၊ အဆိုနှင့်အတီး တေးသီချင်းအမည်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

ယမန်နေ့မှအဆက်

(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ “စောင်း” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။ ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)  တောတောင်စွယ်          (ယိုးဒယား)

    (ခ  ) သာဆန်းရဂုံဗွေ             (ပတ်ပျိုး)

    (ဂ  )  စုံသာမြိုင်လယ်            (သီချင်းခံ)

    (ဃ)  ဖြူပြာမူယာ                 (ပတ်ပျိုး)

    (င  ) ရွေတညာ                     (ယိုးဒယား)

    (စ  ) ထောင်ရောင်နေ             (သီချင်းခံ)

    (ဆ) သောင်းကျေးဒီပါဗွေ        (မွန်)

    (ဇ  ) ဘုန်းမျာ့းမျာ့းမင်း           (ပတ်ပျိုး)

၂။ ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) တောမြိုင်ခြေလှမ်း          (ယိုးဒယား)

    (ခ  ) မဲဇာတောင်ခြေ              (ပတ်ပျိုး)

    (ဂ  ) တေဇဂုဏ်                    (ဘွဲ့)

၃။ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ပန်းဟေဝန်                    (ယိုးဒယား)

    (ခ  )ဘုန်းမိုးသွန်း                   (သီချင်းခံ)

    (ဂ  )ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ             (ကြိုး)

၄။ အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)ရွှေဘုန်းရွှေဘုန်းတော်      (ကြိုး)

    (ခ  )ယသော်ဓရာ                   (ယိုးဒယား)

    (ဂ  )မြရည်နန္ဒာ                     (ဘွဲ့)

၅။ အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)နန်းဘုံသီဟာဗွေ             (ယိုးဒယား)

    (ခ  )မင်္ဂလာသီရိ                   (ဘွဲ့)

    (ဂ ) ရှုတိုင်းသာစွ                  (ကြိုး)

(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ “စန္ဒယား” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။ ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)တောတောင်စွယ်           (ယိုးဒယား)

    (ခ  )တောမြိုင်စွန်               (ယိုးဒယား)

    (ဂ  )သေနင်္ဂမည်                 (ပတ်ပျိုး)

    (ဃ)သာဆန်းရဂုံဗွေ            (ပတ်ပျိုး)

    (င  )မန်းတောင်လက်ယာ     (ယိုးဒယား)

    (စ  )စိန်ကြယ်ညီးလင်း         (မွန်)

    (ဆ)တောင်ယံတောလေး      (မွန်)

    (ဇ  )ထောင်ရောင်နေကသာ   (သီချင်းခံ)

၂။ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)သောင်းရွှေလယ်           (ယိုးဒယား)

    (ခ  )စာဆိုခံလလုံး               (ကာလပေါ်)(မာမာအေး)

    (ဂ  )ဒီပါအေးမြ                   (ပတ်ပျိုး)

၃။ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)မြိုင်ယံရွှေလျှံ                (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  )မိန်ရာသီ                      (Key- Eb)(ကိုအံ့ကြီး)

    (ဂ  )အောင်မင်္ဂလာ               (ယိုးဒယား)

၄။ အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)မိုးလုံးပတ်လည်            (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  )တမာလမ်း                   (ကာလပေါ်)(ချိုပြုံး)( Key-Eb)

    (ဂ  )ကန္တာလေတောခြေ       (ယိုးဒယား)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)ဂန္ဓမာတောင်               (ဘွဲ့)

    (ခ  )တောနှင့်တောင်စွယ်     (ယိုးဒယား)

    (ဂ  )မဲဇာရွှေလီ                   (မာမာအေး)

(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ “ပတ္တလား”အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။ ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)သိင်္ဂါရွှေရောင်               (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  )ချစ်သမျှကို                  (ပတ်ပျိုး)

    (ဂ  ) ညာသပြေဘောင်        (ကြိုး)

    (ဃ) ဇမ္ဗူကျွန်းလုံး              (သီချင်းခံ)

    (င  )ဖော်ကွာဝေး                (ယိုးဒယား)

    (စ  )ထောင်ရောင်နေကသာ  (သီချင်းခံ)

    (ဆ )လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး (မြင်းတက်ယိုးဒယား)

    (ဇ  ) ညင်းညင်း                   (မွန်) 

၂။ ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း)အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ဆန်းဆန်းသဉ္စာကြာညောင်(ယိုးဒယား)

    (ခ  ) ပြည်ပြည်မင်းပေါင်း         (သီချင်းခံ)

    (ဂ  ) ရဝိန်ဒေါင်းယာဉ်ပျံ           (ပတ်ပျိုး)

၃။ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ဖြေလျှော့ခွေ                  (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  ) တောနှင့်တောင်စွယ်       (ယိုးဒယား)

    (ဂ  ) စိမ်းလဲ့လဲ့ညိုပြာ             (ကြိုး)

၄။အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ညဉ့်သုံးယံခါ                  (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  )ဆီးနှင်းပြိုက်ကျ               (ကြိုး)

    (ဂ  ) မြန်သပြေဗွေတကျွန်းခြားမြေ(ယိုးဒယား)

၅။ အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅)အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ပြောင်ပြောင်နာဂိန်              (ကြိုး)

    (ခ  ) အတိုင်းမသိမင်္ဂလာ             (ဘွဲ့)

    (ဂ  )လူမနှော                            (ပတ်ပျိုး)

(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ “နှဲ”အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) အောင်မြေသာစံ                 (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  )နှင်းယွန်းဂိမ္မာန်                  (မွန်)

    (ဂ  ) ညင်းညင်း                        (မွန်)

    (ဃ)ကြံကြံဖန်ဖန်                     (ယိုးဒယား)

    (င  ) သိင်္ဂါရွှေရောင်                   (ပတ်ပျိုး)

    (စ  ) ဇမ္ဗူကျွန်းလုံး                    (သီချင်းခံ)

    (ဆ) တောင်ဇမ္ဗူပိုင်                   (ယိုးဒယား)

    (ဇ  ) ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်း              (ပတ်ပျိုး)    

၂။ ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က)ယမုန်နာ                           (ပတ်ပျိုး)

    (ခ  ) လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး      (ယိုးဒယား)

    (ဂ  ) ရွှန်းရွှန်းမြ                        (သီချင်းခံ)

၃။ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ              (ကြိုး)

    (ခ  ) ဂန္ဓမာရိပ်သာ                   (ပတ်ပျိုး)

    (ဂ  )ဂန္ဓမာတောင်                    (ဘွဲ့)

၄။ အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က) မင်းလမ်းစပ်ကာ               (ကြိုး)

    (ခ  ) ဟေမဝန်ချာ                    (ဘွဲ့)

    (ဂ  ) မှန်ရဝေ                         (ပတ်ပျိုး)

၅။ အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

    (က ) စိမ်းလဲ့လဲ့ညိုပြာ            (ကြိုး)

    (ခ  ) လာချေပြီ                     (ကြိုး)

    (ဂ  )ထွေတလာ                     (ကြိုး)

ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။