၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

(နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၄၈/၂၀၂၂)

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်)

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။         ဤဥပဒေကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။         (က)     ဤဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၃ နှင့် ပုဒ်မ ၄ ပါကိစ္စရပ်များသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

            (ခ)       ဤဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၅ ပါကိစ္စရပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၃။         ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၊ပုဒ်မခွဲ(က) အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်စေသည့် ဇယားအမှတ်စဉ် ၁၂(က)၊ (ခ)နှင့် (ဂ)တို့တွင်ပါရှိသော “လျှပ်စစ်ကားများမှအပ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကား” [Battery Electric Vehicle (BEV)] များမှအပဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၄။         ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်စေသည့် ကုန်စည်များဇယား၏ အမှတ်စဉ် ၄၅ နောက်၌ အမှတ်စဉ် ၄၆ ကို အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်စွက်ရမည်-

စဉ်        ကုန်စည်အမျိုးအမည်

၄၆        ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ကား [Battery Electric Vehicle (BEV)] နှင့် ယင်း၏ဘက်ထရီ။

၅။         ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊   ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ၏နောက်၌ ပုဒ်မ ၂၃-ကအဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက် ရမည်-

“၂၃-က။ ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေ တူးဖော်ထုတ် လုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲ   စုစုပေါင်းအသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမည်။”

 

            ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

                        (ပုံ) မင်းအောင်လှိုင်

                        ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

                        ဥက္ကဋ္ဌ

                        နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ