မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ ခန့်ထားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ ခန့်ထားခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ယင်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးရာထူးနေရာများတွင် တာဝန်ဝတ္တရားများကို  စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့မှစ၍ အစမ်းခန့်ထားလိုက်သည်-

          အမည်၊ ရာထူး၊ ဌာန                         ခန့်ထားသည့် ရာထူး၊ ဌာန

(၁)     ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်                  ပါမောက္ခချုပ်

          ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်                   နည်းပညာတက္ကသိုလ်

                   (ပခုက္ကူ)

          နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)    အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

          အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ      သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ

          ဦးစီးဌာန      ဝန်ကြီးဌာန

          သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

(၂)     ဒေါက်တာနန်းစိုးစိုးအောင် ပါမောက္ခချုပ်

          ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်         ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

                   (လားရှိုး)

          ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)  အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

          အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ      သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန        ဝန်ကြီးဌာန