ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊    ၁၂    / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း    ၁၂   ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၁   ရက်) တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်အမှတ်၊    ၁၂    / ၂၀၂၃

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း    ၁၂   ရက်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၁   ရက်)

တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုခြင်း