ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်   ၈၄ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇  ရက်  ( ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ  ၂၇  ရက် )

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်   ၈၄ / ၂၀၂၃
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၇  ရက်
 ( ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ  ၂၇  ရက် )