ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့် အမိန့် ၊ အမိန့်အမှတ်(၃၂/၂၀၂၃)