ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း အမိန့်အမှတ်( ၃ / ၂၀၂၄)