ကိစ္စမရှိပါဘူးတော်....အပူတွေပိုမလာဖို့ဘဲ...လိုတယ်.....