သြဂုတ် ၁၆ ရက်မှစ၍ လူ ၁၅ ဦးအစား လူ ၃ဝ ဦးဖြစ်စေ၊ လူ ၃ဝ ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ စုဝေးခြင်းမပြုရန် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်