စည်းကမ်းသိဖို့ထက်... စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့က....အရေးကြီးတယ်....