အယ်ဒီတာ့အာဘော်

ရော်ဘာကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး

ရော်ဘာကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်)